Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Tattooshop Tradtoo 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 Tattooshop Tradtoo: Eenmanszaak, gevestigd te Neringweg 303a, 8224 KE te Lelystad
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tradtoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage of het maken van een ontwerp, alsmede de natuurlijke persoon wie aan Tradtoo producten of diensten levert.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tradtoo en de opdrachtgever tot levering van diensten en of producten.

2. Toepasselijkheid
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tradtoo en de opdrachtgever.
2.2  Alle leveringen van Tradtoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Tradtoo, en nimmer door afzonderlijk handelende personen.
2.3  De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Tradtoo, of het toestemmingsformulier ondertekend gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tradtoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Bijzondere bepalingen
3.1 Tradtoo heeft recht de opdrachtgever op grond van zijn/haar leeftijd, ook wanneer toestemming is verleend van een wettelijk vertegenwoordiger, te weigeren.
3.2  Op al gemaakte prijzen en/ of afspraken kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele kortingen en/ of acties.
3.3  Een aanbetaling kan niet worden doorgegeven aan een ander persoon, en de aanbetaling vervalt als u de afspraak om wat voor reden dan ook, niet door kunt laten gaan.
3.4  De kleurstoffen die voor het tatoeëren worden gebruikt, voldoen aan het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

4. Eigen verantwoording en eigen risico
4.1  Alle opdrachten van de opdrachtgever aan Tradtoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en zijn voor eigen risico van de opdrachtgever.
4.2  Opdrachtgever verklaart door het ondertekenen ene het  akkoord gaan met het toestemmingsformulier geïnformeerd te zijn over mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling, waaronder medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
4.3  Door opdracht te geven aan Tradtoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en dat hij/zij de gezondheid van Tradtoo of derden op geen enkele manier in gevaar kan brengen.
4.4  Tradtoo behoudt zich het recht om de opdrachtgever te verzoeken zijn/haar legitimatiebewijs te tonen. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, behoud Tradtoo zich het recht de opdracht te weigeren.
5. Aansprakelijkheid
5.1  Door opdracht te geven aan Tradtoo erkent de opdrachtgever dat Tradtoo een inspanningsverbintenis heeft. Tradtoo zal zich naar het beste inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tradtoo kan niet garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk word bereikt. Tradtoo is niet aansprakelijk voor het niet, of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij vast komt te staan dat aan schade opzet of schuld is te wijten.
5.2  Mocht Tradtoo aansprakelijk bevonden worden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tradtoo voor de betreffende levering in rekening heeft gebracht.
5.3  Elk recht op schadevergoeding vervalt voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen de schade te beperken of meer schade heeft voorkomen, alsmede Tradtoo niet direct op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.
5.4  Tradtoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeven van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolgde de wet aansprakelijk zou zijn.

6. Garantie
Tradtoo gebruikt uitsluitend kleuren/ kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

7. Toepasselijk recht
7.1  Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
7.2  Geschillen tussen Tradtoo en de opdrachtgever die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer beslecht.

8. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid of billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

9. Slotbepaling
Het laten zetten van een tatoeage door Tradtoo is ten alle tijde op eigen risico.
Zelfstandig werkende tattoo en piercing artiesten die bij Tradtoo een ruimte huren, zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door Tradtoo.

Neringweg 303a 8224KE Lelystad

kvk nr: 55600743

Tradtoo@gmail.com

E-mailen
Map
Info
Instagram