Tattooshop
TRADTOO

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.1 Tattooshop Tradtoo: gevestigd te Neringweg 303a, 8224KE te Lelystad

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattooshop Tradtoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage of het maken van een ontwerp, alsmede de natuurlijke persoon wie aan Tattooshop Tradtoo producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de artiest Tattooshop Tradtoo en de opdrachtgever tot levering van diensten en of producten. 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattooshop Tradtoo en de opdrachtgever.

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Tattooshop Tradtoo gaat akkoord met deze door Tattooshop Tradtoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Bijzondere bepalingen

3.1 Tattooshop Tradtoo heeft recht de opdrachtgever om wat voor reden dan ook, te weigeren.

3.2 Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Alleen bij het verzetten van de afspraak neem je de aanbetaling mee.

3.3 Een aanbetaling kan niet worden doorgegeven aan een ander persoon.

3.4 Een aanbetaling vervalt als u de afspraak om wat voor reden dan ook niet door kunt laten gaan.

4. Eigen verantwoording en eigen risico

4.1 Alle opdrachten van de opdrachtgever aan Tattooshop Tradtoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en zijn voor eigen risico van de opdrachtgever.

4.2 Door opdracht te geven aan Tattooshop Tradtoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

4.3 Door opdracht te geven aan Tattooshop Tradtoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en dat hij/zij de gezondheid van Tattooshop Tradtoo of derden op geen enkele manier in gevaar kan brengen.

4.4 De opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling.

4.5 Tradtoo behoudt zich het recht om de opdrachtgever te verzoeken zijn/haar legitimatiebewijs te tonen. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs kan tonen behoud Tattooshop Tradtoo zich het recht de opdracht te weigeren. 

4.6 7 Tatoeages van teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Door opdracht te geven aan de tattoo artiest erkent de opdrachtgever dat Tattooshop Tradtoo een inspanningsverbintenis heeft. Tradtoo zal zich naar het beste inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattooshop Tradtoo kan niet garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattooshop Tradtoo is niet aansprakelijk voor het niet, of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij vast komt te staan dat aan schade opzet of schuld te wijten is.

5.2 Mocht Tattooshop Tradtoo aansprakelijk bevonden worden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattooshop Tradtoo voor de betreffende levering in rekening heeft gebracht.

5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen de schade te beperken of meer schade heeft voorkomen, alsmede Tattooshop Tradtoo niet direct op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.

5.4 Tattooshop Tradtoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5.5 Tattooshop Tradtoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

6. Garantie

Tattooshop Tradtoo gebruikt uitsluitend kleuren/ kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen Tattooshop Tradtoo en de opdrachtgever die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer beslecht.

8. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid of billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

9.   Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Tattooshop Tradtoo is ten alle tijde op eigen risico.

Zelfstandig werkende tattoo en piercing artiesten die bij Tattooshop Tradtoo een ruimte huren, zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door Tattooshop Tradtoo.


Tattooshop Tradtoo

Neringweg 303a 8224KE Lelystad
kvk nr: 55600743
info@tradtoo.com 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram