PRIVACY VERKLARING


Tattooshop Tradtoo respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.  Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Wettelijke bepalingen
1.  Website (hierna ook “De website”): www.tradtoo.com
2.  Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Tattooshop Tradtoo, gevestigd te Neringweg 303a, 8224KE Lelystad, kvk-nummer: 55600743.
Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  
 
De inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten.  Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.  Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
·     de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
·     alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
·     de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
 
Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.  De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
·     vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
·     vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Tattooshop Tradtoo.  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;  als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tradtoo.com. 
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.  Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens verstrekken informatie over jou, bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer deze gegevens, of een combinatie hiervan, direct naar jou herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn je adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook je voornaam in combinatie met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens bewaren, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Daarnaast worden ook foto’s en video’s met jou erop, gezien als persoonsgegevens.
Verwerkt Tattooshop Tradtoo persoonsgegevens?
Tattooshop Tradtoo verwerkt persoonsgegevens van onze klanten. Wij administreren je naam, emailadres en telefoonnummer om bijvoorbeeld contact met je te onderhouden en je te informeren over jouw ontwerp of eventuele veranderingen m.b.t. jouw (tattoo) afspraken. Daarnaast zijn wij vanuit de GGD verplicht om jou een toestemmingsformulier te laten invullen en ondertekenen. In dit formulier wordt gevraagd naar meer persoonlijke informatie, zoals jouw woonadres, jouw leeftijd en het documentnummer van paspoort, id-kaart of rijbewijs.
Verwerkt Tattooshop Tradtoo ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende seksuele geaardheid.  Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dit moeten doen op basis van de wet. In ons geval gaat het dan om de GGD en hygiëne reglementen die zijn opgenomen in de wet. Wij verzamelen deze gegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Hiervoor vragen wij jou nadrukkelijk toestemming.
Waarom heeft Tattooshop Tradtoo al deze gegevens nodig?
De contactgegevens gebruiken wij uitsluitend om contact met je te houden over jouw afspraken bij ons en om de designs naar jou toe te sturen. De informatie die wij vragen in het toestemmingsformulier (medische informatie en extra persoonlijke informatie zoals geboortedatum e.d.) hebben wij enerzijds nodig om te kunnen bewijzen dat wij ons aan de wet houden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om iemand onder de 16 te tatoeëren zonder de toestemming van de ouders. Via het toestemmingsformulier kunnen wij bewijzen dat wij ons aan de wet houden. Anderzijds is het voor ons belangrijk om bepaalde medische informatie over jou te weten zodat wij ons werk zo goed en veilig mogelijk kunnen doen. Als jij bijvoorbeeld een contactallergie hebt, of diabetes en de artiest die jou gaat tatoeëren is daar niet van op de hoogte, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor jou, en in sommige gevallen, ook de gezondheid van de tatoeëerders. Tradtoo controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden genoteerd en opgeslagen in het toestemmingsformulier.
Hoe gaat Tradtoo met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en zo veilig mogelijk bewaard. Daarnaast worden deze gegevens ook niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik bewaard of verwerkt. Onder “normaal gebruik” wordt verstaan, gebruik van deze informatie  voor het doel waarvoor naar deze informatie is gevraagd.
Jouw persoonsgegevens (voor-, achternaam, telefoonnummer en emailadres) staan in ons archief.  De toestemmingsformulieren lever je bij ons en dit archiveren bij in een map. De formulieren worden niet online / digitaal gemaakt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens zijn enkel in te zien door de eigenaar en de werknemers Tattooshop Tradtoo. Tradtoo  kan en mag  geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt voor contactmomenten omtrent jouw afspraken, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten, en contactmomenten omtrent het design, de artiest stuurt jou vaak per email het ontwerp van de tatoeage toe. Wij maken geen gebruik van online marketingtools zoals nieuwsbrieven en/of andere promotiedoeleinden.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard? De gegevens worden 3 jaar bewaard na je laatste afspraak.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Tradtoo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Tradtoo, kun je altijd contact opnemen met ons via info@tradtoo.com
Wijzigingen privacy beleid
Tradtoo  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.Cookies
1.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer.  Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies.  Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan.  Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
2.  Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.  Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid.  Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 
3.  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Facebook (tracking cookie)
- Google Adwords  (tracking cookie)
4.  Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
5.  Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Kimberly Veer, info@tradtoo.com.
 
 

E-mailen
Map
Info
Instagram